Poplatky v MŠ

12.09.2018 13:31

Na rodičovských združeniach konaných 10. a 11. septembra 2018 Boli odsúhlasené nasledovné poplatky:

- 40 € ZRŠ - v dvoch splátkach na účet OZ Zdravko : SK75 5600 0000 0087 4797 4002

                  prvá splátka vo výške 20€  do 30. septembra 2018

                  druhá splátka vo výške 20€ do 28. februára 2019

 

- 3€ na mesiec a dieťa - vypláca sa na triede p. učiteľkám pri platbe za MŠ

 

- 0,50€ - poistné na rok, strata alebo krádež do výšky 100€

—————

Späť


Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071Konzultčné hodiny

Riaditeľka MŠ : Mgr. Elena Kubalová : Párny týždeň : pondelok, streda : 10:00 - 12:00 hod.
                                                  Nepárny týždeň : pondelok : 13:30 - 15:30 hod.
 
 
Vedúca školskej jedálne: Lucia Mihálková : MŠ Trnavská : pondelok, streda, piatok
                                                        MŠ Varšavská : utorok, štvrtok
 
 
Triedne učiteľky : konzultačné hodiny majú vyvesené na nástenke pri triede