Združenie rodičov pri MŠ

 Postavenie rodičovského združenia

Rodičovské združenie pri materskej škole Trnavská 2993/21 (ďalej len RZ) je dobrovoľné občianske združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy, ktoré je organizáciou Slovenskej rady rodičovských združení (SRRZ) registrované na MV pod č. VVS/1-900/90-3897-6. a registrované v Slovenskej rade rodičovských združení pod číslom 2205

Rodičovské združenie je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva. Rodičovské združenie má vlastné IČO 17319617/471

Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti žiakov školy, pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí školy, pri organizovaní domácich a zahraničných stykoch školy a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak.

Spolu s vedením školy posudzuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k metodike tejto práce a aktivizuje rodičov na odstránenie prekážok optimalizácie tohto procesu na škole. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi.

Činnosť rodičovského združenia sa riadi schváleným štatútom, odporúčaniami SRRZ a ustanoveniami príslušných zákonov, ak sa dotýkajú činnosti RZ. Rešpektuje požiadavky vedenia školy dotýkajúce sa spolupráce školy s rodičmi alebo zákonných zástupcami žiakov školy.

 

ČLENOVIA  VÝBORU  RZ na školský rok 2015/2016

Predseda :    Mgr. Barbora Medvecká

 

Tajomník :    p. Hadzimová

 

Revízor    :    

 

Pokladník :   Mgr. Miroslava Uherčíková

 

Člen výboru : Bc. Kubová Eva

 

 

ŠTATÚT RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA PRI MATERSKEJ ŠKOLE Trnavská 2993/21 statut_RZ.pdf (59,1 kB)

 

STANOVY SLOVENSKEJ RADY RODICOVSKÝCH ZDRUŽENÍ  stanovy_SRRZ.pdf (62,2 kB)

 


Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071Konzultčné hodiny

Riaditeľka MŠ : Mgr. Elena Kubalová : Párny týždeň : pondelok, streda : 10:00 - 12:00 hod.
                                                  Nepárny týždeň : pondelok : 13:30 - 15:30 hod.
 
 
Vedúca školskej jedálne: Lucia Mihálková : MŠ Trnavská : pondelok, streda, piatok
                                                        MŠ Varšavská : utorok, štvrtok
 
 
Triedne učiteľky : konzultačné hodiny majú vyvesené na nástenke pri triede

Združenie rodičov MŠ - kontakt

mstrnavska@azet.sk