Vlastný cieľ a poslanie výchovy a vzdelávania :

 Utvárať zdravý životný štýl posilňovaním a rozvíjaním individuálneho, kolektívneho a verejného zdravia. Vyvážene rozvíjať všetky stránky života tak, aby každé dieťa bolo schopné žiť plnohodnotný a zmysluplný život.


 

Naša MŠ obohacuje edukačný proces o prvky výchovy ku zdravému životnému štýlu prostredníctvom postavičky ZDRAVKA tak, aby každé dieťa disponovalo schopnosťami upevňovať a chrániť svoje zdravie.

 Materská škola  je situovaná na sídlisku Vlčince v dvoch budovách na Trnavskej a Varšavskej ulici.

 Charakteristika MŠ Trnavská 

  Materská škola je 4- triedna. Poskytuje celodennú  výchovnú starostlivosť deťom vo veku spravidla od troch do šesť rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Je umiestnená v budove pavilónového typu. Prízemie prvého pavilónu tvorí vstupná chodba, trieda LIENKY  BODKULIENKY s príslušnými priestormi. Na poschodí je umiestnená ďalšia trieda RYBIČKY EVIČKY s príslušnými priestormi.

Druhý pavilón je priestorovo identický s priestormi prvého pavilónu. Na prízemí je trieda MOTÝLIKA  EMANUELA, na poschodí trieda MÚDREJ  SOVY.

V hospodárskom pavilóne sa nachádza kuchyňa s príslušnými priestormi, kde sa pripravuje strava pre deti aj zamestnancov kmeňovej MŠ i alokovaného pracoviska, kancelária riaditeľky MŠ a vedúcej školskej jedálne.

Kapacita MŠ je 80 detí. V zmysle zákona 245/2008 z.z.( Školský zákon )je počet detí 97.     z245_2008.pdf (584,6 kB)

 Charakteristika MŠ Varšavská

Materská škola je trojtrieda. Poskytuje celodennú  výchovnú starostlivosť deťom vo veku spravidla od troch do šesť rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Je umiestnená v účelovej budove pavilónového typu. Na prízemí sa nachádza trieda VČIELKY  MAJKY s príslušnými priestormi a s priestorom pre výdaj stravy, ktorá sa varí v priľahlej kuchyni.

Poschodie je identické s prízemím. Nachádza sa tam trieda STONOŽKY  ELIŠKY.

Tretia trieda MRAVČEKOV sa nachádza vo vedľajšomprízemnom pavilóne s príslušnými priestormi a miestnosťou pre výdaj stravy.

Kapacita alokovaného pracoviska je 70 detí.Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071Konzultčné hodiny

Riaditeľka MŠ : Mgr. Elena Kubalová : Párny týždeň : pondelok, streda : 10:00 - 12:00 hod.
                                                  Nepárny týždeň : pondelok : 13:30 - 15:30 hod.
 
 
Vedúca školskej jedálne: Lucia Mihálková : MŠ Trnavská : pondelok, streda, piatok
                                                        MŠ Varšavská : utorok, štvrtok
 
 
Triedne učiteľky : konzultačné hodiny majú vyvesené na nástenke pri triede