Rada školy

 

Zoznam členov Rady školy pri Materskej škole Trnavská 2993/21,

010 08 Žilina, elokované triedy Varšavská 2

 na obdobie rokov 2016 - 2020
 
1. Mgr. Monika Bogáňová, predseda RŠ, zástupca rodičov
 
2. Iva Blašková, podpredseda RŠ, zástupca ped. zamestnancov
 
3. Mgr.Iveta  Martinková, delegovaný člen MZ
 
4.  Mgr. Martin Barčík, delegovaný člen MZ
 
5.  Mgr.Marián Zrník, delegovaný člen MZ
 
6.  PaedDr. Viera Benková, delegovaný člen MZ
 
7.  Katarína Andreuttiová, zástupca ped. zamestnancov
 
8.  Emília Melišíková, člen RŠ, zástupca neped. zamestnancov
 
9.  Mgr. Klaudia Kosová, člen RŠ, zástupca rodičov
 
10. Ing. Bartková Petra, člen RŠ, zástupca rodičov
 
11. Anna Rybárová, zástupca rodičov

Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071Konzultčné hodiny

Riaditeľka MŠ : Mgr. Elena Kubalová : Párny týždeň : pondelok, streda : 10:00 - 12:00 hod.
                                                  Nepárny týždeň : pondelok : 13:30 - 15:30 hod.
 
 
Vedúca školskej jedálne: Lucia Mihálková : MŠ Trnavská : pondelok, streda, piatok
                                                        MŠ Varšavská : utorok, štvrtok
 
 
Triedne učiteľky : konzultačné hodiny majú vyvesené na nástenke pri triede