Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program je dokument materskej školy, ktorý je vypracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho programu. Sú v ňom zakotvené ciele a poslanie výchovy a vzdelávania. Obsahuje aj úlohy zamerané na vlastné ciele našej materskej školy a to :
    Utvárať zdravý životný štýl posilňovaním a rozvíjaním individuálneho, kolektívneho a verejného zdravia. Vyvážene rozvíjať všetky stránky života tak, aby každé dieťa bolo schopné žiť plnohodnotný a zmysluplný život.
    Výkonové štandardy sú rozpracované do mesačných obsahových celkov a niekoľkých týždenných tém

 Školský vzdelávací program  Školský vzdelávací program 2010.pdf (953 kB)

 


Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071Konzultčné hodiny

Riaditeľka MŠ : Mgr. Elena Kubalová : Párny týždeň : pondelok, streda : 10:00 - 12:00 hod.
                                                  Nepárny týždeň : pondelok : 13:30 - 15:30 hod.
 
 
Vedúca školskej jedálne: Lucia Mihálková : MŠ Trnavská : pondelok, streda, piatok
                                                        MŠ Varšavská : utorok, štvrtok
 
 
Triedne učiteľky : konzultačné hodiny majú vyvesené na nástenke pri triede