Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program je dokument materskej školy, ktorý je vypracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho programu. Sú v ňom zakotvené ciele a poslanie výchovy a vzdelávania. Obsahuje aj úlohy zamerané na vlastné ciele našej materskej školy a to :
    Utvárať zdravý životný štýl posilňovaním a rozvíjaním individuálneho, kolektívneho a verejného zdravia. Vyvážene rozvíjať všetky stránky života tak, aby každé dieťa bolo schopné žiť plnohodnotný a zmysluplný život.
    Výkonové štandardy sú rozpracované do mesačných obsahových celkov a niekoľkých týždenných tém

 Školský vzdelávací program  Školský vzdelávací program 2010.pdf (953 kB)