trieda : LIENKY BODKULIENKY

1.Trieda - 3-4 ročné deti    Prevádzka triedy 6.30 h – 16.00h

 

 Denný poriadok

 

ČINNOSTI

 

 

06.30 – 08.45

hry a hrové činnosti detí, vzdelávacia aktivita,

pohybové a relaxačné cvičenia

08.45 – 09.15

osobná hygiena, desiata

09.15 – 09.45

vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj motoriky, zmyslového vnímania, grafomotoriky, predstavivosti, pamäti, pozornosti, reči a myslenia, komunikácie, prosociálneho cítenia a správania , zručností tvorivého estetického vyjadrovania

09.45 – 11.15

pobyt vonku, edukačné aktivity

11.15 – 11.45

osobná hygiena, obed

11.45 – 14.00

osobná hygiena, odpočinok

14.00 - 14.30

pohybové a relaxačné cvičenia,

osobná hygiena, olovrant

14.30 – 15.30

hry a hrové činnosti detí (individuálne,

skupinové, frontálne), hodnotenie dňa

15.30 – 16.00

16.00 - 16.30

hry a hrové činnosti detí

hry a hrové činnosti v triede motýlikov

 

 


Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071Konzultčné hodiny

Riaditeľka MŠ : Mgr. Elena Kubalová : Párny týždeň : pondelok, streda : 10:00 - 12:00 hod.
                                                  Nepárny týždeň : pondelok : 13:30 - 15:30 hod.
 
 
Vedúca školskej jedálne: Lucia Mihálková : MŠ Trnavská : pondelok, streda, piatok
                                                        MŠ Varšavská : utorok, štvrtok
 
 
Triedne učiteľky : konzultačné hodiny majú vyvesené na nástenke pri triede

Učiteľky na triede:

Iva Blašková

Mgr. Želmíra Škulcová, zástupkyňa MŠ