trieda : VČIELKY MAJKY

5.Trieda – 4-6 ročné deti    Prevádzka triedy 6.15 h - l6.15 h

 

Denný poriadok

ČAS

ČINNOSTI

 

 

 

 

06.15 – 08.30

hry a hrové činnosti detí, vdelávacie aktivity, skupinové, individuálne, spoločenské hry,

pohybové a relaxačné cvičenia

08.30 – 09.15

činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, desiata)

09.15 – 09.45

vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj motoriky, zmyslového vnímania, grafomotoriky, predstavivosti, pamäti, pozornosti, reči a myslenia, komunikácie, prosociálneho cítenia a správania , zručností tvorivého estetického vyjadrovania

09.45 – 11.30

príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, vzdelávacie aktivity, hry v záhrade (využitie záhradného náradia a náčinia, pieskovísk, voľné hry)

11.30 – 12.20

činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, príprava na obed, obed)

12.20 – 14.20

osobná hygiena, odpočinok

14.20 – 14.30

pohybové a relaxačné cvičenia, hygiena,

olovrant

14.30 – 16.15

hry a hrové činnosti detí (individuálne,

skupinové, frontálne), hodnotenie dňa