trieda : MRAVČEKOV

 7.Trieda - 3-4 ročné deti   Prevádzka triedy 6.45 h – 15.45 h

 

Denný poriadok

ČAS

ČINNOSTI

 

 

6.15 – 6,45

hry a hrové činnosti v triede včielky

06.45 – 08.30

hry a hrové činnosti detí, vzdelávacie aktivity, skupinové, individuálne, spoločenské hry,

pohybové a relaxačné cvičenia

08.30 – 09.25

činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, desiata)

09.25 – 09.45

vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj motoriky, zmyslového vnímania, grafomotoriky, predstavivosti, pamäti, pozornosti, reči a myslenia, komunikácie, prosociálneho cítenia a správania , zručností tvorivého estetického vyjadrovania

09.45 – 11.30

príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, vzdelávacie aktivity, hry v záhrade (využitie záhradného náradia a náčinia, pieskovísk, voľné hry)

11.30 – 12.20

činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, príprava na obed, obed)

12.20 – 14.20

osobná hygiena, odpočinok

14.20 – 14.30

pohybové a relaxačné cvičenia, hygiena,

olovrant

14.30 – 15.45

hry a hrové činnosti detí (individuálne,

skupinové, frontálne), hodnotenie dňa

15.45 – 16.15

hry a hrové aktivity v triede včielky

 

 


Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071
Učiteľky na triede:

Bc.  Veronika Tlacháčová

Katarína Andreuttiová