trieda : MÚDREJ SOVY

 4.Trieda - 5-6 ročné deti    Prevádzka triedy 7.15 h - l5.30 h

 

Denný poriadok

ČAS

ČINNOSTI

06.15 – 07.00

07.00.- 07.15

hry a hrové činnosti detí – trieda lienky, motýliky

07.15 - 08.45

hry a hrové činnosti detí, vzdelávacia aktivita,

pohybové a relaxačné cvičenia

08.45 – 09.00

osobná hygiena, desiata

09.00 – 09.45

vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj motoriky, zmyslového vnímania, grafomotoriky, predstavivosti, pamäti, pozornosti, reči a myslenia, komunikácie, prosociálneho cítenia a správania , zručností tvorivého estetického vyjadrovania

09.45 – 11.40

pobyt vonku, vzdelávacie aktivity

11.40 – 12.10

osobná hygiena, obed

12.10 – 14.00

osobná hygiena, odpočinok

14.00 - 14.30

pohybové a relaxačné cvičenia,

osobná hygiena, olovrant

14.30 – 15.30

hry a hrové činnosti detí (individuálne,

skupinové, frontálne), hodnotenie dňa

15.30 – 16.15

hry a hrové činnosti detí – v triede lienky

 


Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071
Učiteľky na triede:

Janka Strnová

Bc. Alena Tisoňová