trieda, MOTÝLIKA EMANUELA

 2.Trieda - 4-5 ročné deti    Prevádzka triedy 7.00 h - l6.30 h

 

Denný poriadok

ČAS

ČINNOSTI

 

 

06.15 – 7.00

hry a hrové činnosti detí v triede lienky

07.00 – 08.45

hry a hrové činnosti detí, vzdelávacie aktivity, skupinové, individuálne, spoločenské hry,

pohybové a relaxačné cvičenia

08.45 – 09.25

činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, desiata)

09.25 – 09.45

vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj motoriky, zmyslového vnímania, grafomotoriky, predstavivosti, pamäti, pozornosti, reči a myslenia, komunikácie, prosociálneho cítenia a správania , zručností tvorivého estetického vyjadrovania, hry a hrové činnosti detí, pohybové a relaxačné cvičenia

09.45 – 11.15

príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, edukačné aktivity, hry v záhrade (využitie záhradného náradia a náčinia, pieskovísk, voľné hry)

11.15 – 11.45

činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, príprava na obed, obed)

11.45 – 14.00

osobná hygiena, odpočinok

14.00 – 14.30

pohybové a relaxačné cvičenia, hygiena,

olovrant

14.30 – 15.45

hry a hrové činnosti detí (individuálne,

skupinové, frontálne), hodnotenie dňa

15.45 – 16.30

hry a hrové činnosti 

 


Kontakt

Materská škola,Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Materská škola, Trnavská 2993/21 ŽILINA 010 08

mobil : 0911962570
MŠ Trnavská : 041/525 3103
MŠ Varšavská : 041/563 0071Konzultčné hodiny

Riaditeľka MŠ : Mgr. Elena Kubalová : Párny týždeň : pondelok, streda : 10:00 - 12:00 hod.
                                                  Nepárny týždeň : pondelok : 13:30 - 15:30 hod.
 
 
Vedúca školskej jedálne: Lucia Mihálková : MŠ Trnavská : pondelok, streda, piatok
                                                        MŠ Varšavská : utorok, štvrtok
 
 
Triedne učiteľky : konzultačné hodiny majú vyvesené na nástenke pri triede

Učiteľky na triede:

Mgr. Elena Kubalová

Jana Saganová